top of page

משפחת רוטשילד - העושר והעוצמה

משפחת רוטשילד היא שם נרדף להצלחה, עושר וקשרים הדוקים עם ממשלות אירופה.

מאיר אנשל רוטשילד וחמשת בניו הקימו אימפריה כלכלית חובקת עולם. האחים התמקמו בבירות המעצמות הכלכליות של המאה התשע עשרה: גרמניה, אוסטריה, איטליה, צרפת ובריטניה. נספר על עלייתה של המשפחה, אורח חייהם, קשריהם עם מלכים ושליטים, האחוזות בהן גרו ואיך הגיעו לידי קבלת תואר אצולה – ברון. המפעלים הכלכליים, קשריהם עם הקהילות היהודיות ועם ארץ ישראל ואיך הגיע אדמונד רוטשילד לתמוך במושבות העלייה הראשונה ולהפוך אותן למפעל התיישבות צומח ומשגשג. נספר על סמל המשפחה והיכן צאצאי רוטשילד כיום.

bottom of page